TOP

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學人事室

存誠務實 五育並重 愛在環球

 表單下載

 任免 

 敘薪、保險 

 差假 

 評鑑、考核 

 獎懲、推薦 

 資格審查、升等、晉升 

 專業技術人員聘任、評核 

 兼任教師資格審查 

 在(離)職證明 

 兼課兼職 

 退休、資遣、延長服務 

 獎補助款 

 進修 

 專案人員聘任、保險 

 申訴 

 其他 

愛在環球 創意樂活