TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學學務處軍訓室

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

左側選單

 學生兵役

 學生兵役

學生兵役

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
役政署徵兵處理程序(徵兵四部曲)         
役政署徵兵處理說明         
役政署徵兵處理流程圖         
環球科技大學學生兵役緩徵(儘後召集)注意事項         
環球科技大學學生兵役緩徵及儘後召集作業流程圖         
環球科技大學生辦理兵役緩徵與儘後召集須知    2018-03-08 14:00     
大專校院役男申請二階段常備兵役軍事訓練須知         
83年次以後役男徵服4個月常備兵役軍事訓練Q&A         

Last Updated: 2018-03-08 14:05:30

愛在環球 創意樂活