TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學學生事務處課外活動與服務學習組

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

 下載專區    帶動中小學&教育優先區

帶動中小學

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
帶動中小學注意事項&實施要點  00  2021-11-01 13:37     
計畫書(範例)  01  2021-03-17 13:37     
計畫申請表  02  2021-03-17 13:38     
活動暨經費申請表(學期)  03  2021-03-17 13:38     
帶動中小學服務證書申請表  04  2021-03-17 13:38     
出隊服務申請表(單次)  05  2021-03-17 13:38     
活動考核表  06  2021-03-17 13:39     
支出明細表(範例)  07  2021-03-17 13:39     
年度成果表及照片黏貼用  08  2021-03-17 13:39     

教育優先區

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
教育優先區中小學生營隊活動要點    2021-06-15 16:34     
計畫書  01  2021-03-17 13:41     
申請經費補助計畫表  02  2021-03-17 13:41     
志工名冊  03  2021-03-17 13:41     
支出明細表  04  2021-03-17 13:41     
成果報告表  05  2021-03-17 13:41     

Last Updated: 2022-09-15 16:34:27

愛在環球 創意樂活